Makna Brahmavihara

Brahmavihara Arama terdiri dari tiga kata yaitu: Brahma, Vihara dan Arama. Brahma berarti agung, sangat luhur, terpuji, mulia. Vihara berarti cara hidup, dan Arama berarti tempat. Sering pula dijumpai bahwa kata Vihara diberi arti sama dengan Arama yaitu sebagai suatu tempat tinggal.

Dari arti kata tersebut, maka makna Brahmavihara Arama adalah suatu tempat untuk melatih diri, menempa perilaku luhur/terpuji yang meliputi Metta, Karuna, Mudita dan Upekkha. Pemberian nama Brahma Vihara oleh Almarhum Bhante Girirakkhito selaku Founding Father sangat sejalan dengan tujuan pendiriannya.

Perilaku luhur yang meliputi Metta, Karuna, Mudita dan Upekkha. Ini dapat digali, dihayati, disadari dan dipraktekkan melalui jalan meditasi Vipassana Bhavana, karena Brahma Vihara sekaligus dapat dijadikan objek meditasi. Berkenaan dengan itulah Brahmavihara Arama diproklamasikan oleh Bhante Girirakkhito sebagai salah satu tempat meditasi. Kita menyadari dan meyakini bahwa manusia itu terdiri dari Rupa dan Nama yaitu tubuh/badan dan bhatin yang juga disebut sebagai Panca khanda. Panca khandha adalah lima kelompok kehidupan yang terdiri dari badan jasmani/tubuh (Rupa), perasaan, pencerapan, pikiran dan kesadaran (Nama) Panca khandha inilah yang disebut hidup dan kehidupan atau lazim disebut manusia.

Oleh karena terdiri dari dua kelompok (Nama dan Rupa) maka dalam kehidupan memerlukan dua kelompok makanan/kebutuhan yaitu:

 1. Untuk kelompok Rupa (badan, jasmani/tubuh) memerlukan 4 (empat) kebutuhan pokok yaitu: makanan (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan) dan obat-obatan. Tempat tinggal jasmani disebut juga Vihara-fisik.
 2. Untuk Nama (bathin) memerlukan Dharma/Dhamma/ajaran spiritual, Ilmu pengetahuan dan juga tempat tinggal yang juga disebut vihara. Vihara disini merupakan suatu kondisi bathin-abstrak.

Berdasarkan kelompok tersebut maka Vihara sebagai tempat tinggal bathin adalah sebagai berikut:

 1. Brahmavihara Arama terdiria. Metta/Maitri
  Cinta kasih yang murni yang diberikan kepada semua mahkluk (universal) yang menembus tirai-tirai manusia berupa ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, usia, tempat tinggal dan lain sebagainya. Cinta kasih ini hakekatnya menghendaki semua mahkluk dapat hidup sejahtera (dalam arti kebutuhan pokok terpenuhi, damai, terlindung, aman, sehat).
  – Metta/Maitri juga dapat diartikan sebagai sahabat yang setia. Sedangkan lawan langsung dari Metta /Maitri adalah kebencian dan itikad buruk. Lawan tidak langsungnya adalah nafsu, keinginan yang bersifat jasmani, keterikatan terhadap nafsu-nafsu indrya dan kegiuran atau kemelakatan terhadap “Aku”(Pema/Prema). Metta adalah suatu keadaan bathin yang bersih seperti air raksa yang tidak melekat pada apapun.
  – Metta menempati suatu tempat sebagai subjek tetapi tidak melekat pada subjeknya.
  – Metta menyasar suatu objek tetapi tidak melekat pada objek atautanpapamrih.
  – Metta merupakan bahasa hati yang menghubungkan satu sama lain serta menyatukannya (sebagai alat pemersatu).
  – Metta membantu tetapi tidak mencampuri.
  – Metta mencintai tetapi bijaksana, tidak melekat dan sekaligus tidak menyakiti.
  – Metta memberi tetapi tidak menuntut dan tidak bangga.
  – Metta tidak lemah tetapi lembut dan tegar.
  Perbuatan Metta dilakukan dengan tekad untuk menolong, membebaskan, membahagiakan dan melapangkan jalan.
  Cara-cara untuk mengembangkan Metta adalah:
  Membuang sifat jahat, kebencian, marah dan dendam.
  Merenungkan manfaat mengasihi, mencintai melalui pemusatan pikiran pada hukum karma.b. Karuna:
  kasih sayang yang tulus kepada semua mahkluk yang menderita. Ikut merasakan beban penderitaan serta membantu mengeliminir penderitaan yang dialami. Lawan langsung Karuna adalah kekerasan dan kekejaman. Sedangkan lawan tidak langsung atau terselubung adalah kesedihan. Karuna akan menghindari kejahatan dan kekejaman sekecil apapun serta berupaya melenyapkan penderitaan mahkluk lain tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, suku, bangsa, usia dan tempat tinggal (Universal) dan memberikan sesuatu yang menentramkan. Semua perbuatan baik, sifat-sifat baik mempuhyai dasar Karuna sebagai pangkal pijakan (Karuna Nidhanam Nisilam).c. Mudita:
  merupakan kegembiraan yang timbul dari hati nurani atas keberhasilan orang lain. Mudita adalah simpati tanpa keakuan. Lawan langsungnya adalah irihati, dengki dan ketidak-senangan. Sedangkan lawan terselubungnyaadalah luapan emosi.
  Sifat Karuna dan Mudita ibarat sekeping matauang: berbeda tetapi tak dapat dipisahkan.

  d. Upekka/Upeksa:
  keseimbangan bathin yang timbul akibat perenungan terhadap sebab-akibat/Hukum Karma serta memiliki pengertian tentang kesunyataan sehingga membuat pikirannya tenang dan tidak tergoyahkan. Lawan langsung dari Upekka adalah keterikatan, sedangkan lawan terselubung adalah sifat acuh tak acuh yang diakibatkan oleh kebodohan bathin. Metta merangkul semua mahkluk, Karuna menyentuh orang yang sedang menderita, Mudita menumbuhkembangkan semangat bagi yangberhasil dan yang tidak berhasil, yang baik dan yang jahat yang dikasihi maupun yang terlantar, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang tampak buruk maupun yang cantik dengan tanpa pilih kasih. Upekkha tidak hanyut atau terlena terhadap atthaloka dhamma atau perubahan delapan macam dari kehidupan yaitu: untung-rugi, tidak mashur-termashur, dipuji-dicela, suka-duka.

 2. Dibba Vihara, terdiri dari:
  a. Hiri:
  Rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
  b. Ottapa:
  Rasa takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik.
 3. Dhamma Vihara adalah merupakan jantung kehidupan manusia, yaitu:
  Jangan berbuat jahat
  Berusahalah untuk menambah kebaikan
  Sucikan hati dan pikiran
  Inilah ajaran paraBuddha.
 4. Arya Vihara, terdiri dari:
  • Sila: Latihan kedisiplinan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang/mahluk lain.
  • Samadhi: Pengembangan bathin untuk mencapai ketenangan dan pandangan terang.
  • Panna: Kebijaksanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksaan sila yang baik. Merekayang memiliki ke bijaksanaan akan mencapai kebahagian sejati.
  Untuk membangun vihara sebagai tempat tinggal kita butuh material, kemauan, tenaga dan uang. Sedangkan untuk membangun vihara dalam bathin kita membutuhkan Sati dan Sampa janna. Sati adalah keadaan yang selalu sadar, penuh perhatian dan kesadaran yang ditujukan kepada Brahmavihara, Dibhavihara, Dhammavihara dan Arya vihara. Sampajanna berarti sadar akan apa yang sedang dilakukan, selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mata, hidung, telinga, anggotatubuh lain- nyasertapikiran.
  Brahmavihara, Dibbavihara, Dhammavihara dan Aryavihara sangat baik dan tepat digunakan sebagai landasan filosofis hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara sehingga mampu menciptakan kedamaian dan perdamaian dunia.

Perkembangan Brahmavihara Arama

Perkembangan jumlah orang yang memiliki niat belajar agama Buddha dan berlatih meditasi semakin meningkat. Sementara fasilitas selain kondisi alam Brahma Vihara tidak lagi kondusif. Dengan tekad yang kuat, Bhante Girirakkhito mencari alternatif lokasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain:

 • lokasi mudah dijangkau, tetapi berada dipinggir pemukiman penduduk,
 • lokasi merupakan tanah perbukitan yang apabila dibangun vihara dapat dibentuk tingkat-tingkatan tetapi kemiringan tanah masih dalam batas toleransi
 • Buddharupang nantinya dapat ditempatkan menghadap ke timur atau ke utara (laut)
 • kalau mungkin berada di hulu wilayah desa
 • laut dan gunung terlihat dekat.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pilihan ditetapkan di hulu wilayah Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar. Tetapi di lokasi baru ini yang menjadi kendala utama adalah air.

Lokasi ini merupakan tanah bebukitan yang gersang, yang berada di sebelah barat sungai Tampekan. Jarak lokasi vihara dengan sungai Tampekan ±700 meter dengan ketinggian ±150 meter dari permukaan sungai. Namun demikian semangat umat yang membaja mampu meluruhkan kendala tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membangun, umat bergotong royong mengambil air ke sungai, maka awal tahun 1970 dimulailah pembangunan vihara di areal seluas 3000 m2 sumbangan keluarga Bhante Girirakkhito. Untuk sementara Bhante Girirakkhito tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan daun kelapa dengan lantai tanah.

Pengerjaan pembangunan di samping menggunakan sistem upahan juga sangat ditunjang oleh dukungan umat setempat untuk melaksanakan gotong royong. Setahun dapat diselesaikan 2 unit bangunan yaitu: 1 unit bangunan Dharmasala dan 1 unit bangunan kuti yang terdiri dari 5 kamar tidur.

Tanggal 11 Mei 1971 pertama kali diselenggarakan upacara Waisaka Puja di Brahma Vihara yang baru ini sekaligus Buddhabhiseka (penempatan Buddharupang) hadiah dari Upajaya-nya Bhante Girirakkhito dari Thailand. Rombongan Bhikkhu dari Thailand di bawah pimpinan Bhante Dharmakerti Mahathera (Upajaya-nya Bhante Girirakkhito) yang diikuti oleh Ven. Pra. Dep Gunabon., Bhante Khemadasi, Bhante Acharya, Bhante Wirya dan lain-lain serta Bhante Jinarathana (kini Panjika) dari Indonesia serta Bhante Girirakkhito sendiri.

Upacara ini diikuti oleh umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Jakarta, Palembang,, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang dan Banyuwangi. Pada kesempatan itu tampil kesenian daerah Bali, kesenian/tari Jaran Kepang dari Banyuwangi, kesenian dari Sumatera dan lain-lainnya. Pelaksanaan upacaranya sendiri sangat kental menampilkan budaya Bali. Dari pihak pemerintah hadir Bupati Buleleng, bapak Hartawan Mataram beserta Muspida Buleleng. Masyarakat yang hadir tidak terbatas umat Buddha saja tetapi umat Hindu pun hadir dan ikut lumh dalam upacara tersebut. Ini suatu bukti bahwa agama Buddha adalah juga agama leluhur mereka. Sejak Buddhabhiseka itulah Brahma Vihara diberi nama Brahmavihara Arama.

Tahun 1972 umat Buddha desa Banjar Tegehe dibawah koordinasi Jro Dalang Nyoman Gde berhasil membeli tanah di sebelah selatan tanah Brahmavihara Arama seluas lOOO m2 dan langsung disumbangkan kepada Brahmavihara Arama. Bulan oktober tahun 1971 Brahmavihara Arama mendapat perhatian dan kunjungan Presiden Perhimpunan Buddhis sedunia: Princess Poon Pismai Diskul yang juga adalah bibi raja Thailand. Berkat dukungan umat Buddha seluruh Indonesia perlahan-lahan dapat dibangun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti Kuti II, dapur dan gudang serta atas prakarsa Suhu Acong dari Jakarta pada tahun 1976 sebelah utara bangunan Dharmasala dibangun Pagoda Avalokitaswara.

Namun sayang, tiga hari setelah bangunan Pagoda Avalokitaswara yang diresmikan tanggal 14 Juli 1976 Bali khususnya Buleleng diguncang gempa bumi tektonik yang menelan korban jiwa lima ratusan orang dan meratakan bangunan-bangunan dengan tanah tidak terkecuali bangunan Brahmavihara Arama. Dharmasala roboh, Pagoda roboh total sebagian Kuti I dan dapur serta gudang, yang selamat hanya Kuti II.

Gempa bumi ini berlangsung berbulan-bulan, dan selama itu pula Bhante Girirakkhito terpaksa tidur di halaman vihara di bawah kolong meja dengan dinding jubah. Bhante Girirakkhito nyaris putus asa. Betapa tidak, vihara yang dibangun bertahun-tahun lenyap hanya dalam waktu beberapa detik. Jerih payah umat lenyap hanya dalam waktu sekejap. Kebanggaan dan kegembiraan ikut terkubur dalam rerantuhan. Namun Bhante Girirakkhito sambil memandangi pilar-pilar penyangga Dharmasala yang telah luluh lantak segera menyadari:

Itapaccayata Paticca Sammuppada Dhamma 

yang artinya segala sesuatu yang terciptakan tunduk kepada hukum perubahan, segala sesuatu tunduk kepada hukum alam. Dengan sisa-sisa kekuatannya Bhante Girirakkhito mencoba untuk bangkit, membangkitkan semangat dirinya sendiri, membangkitkan semangat umatnya.

Ibarat gayung bersambut, bangkitnya semangat Bhante Girirakkhito untuk mengabdi kepada Dharma disambut gembira oleh umat Buddha dan masyarakat. Secara perlahan-lahan Bhante Girirakkhito bersama umat Buddha dan masyarakat kembali membangun di atas puing-puing. Hingga tahun 1982, ketika YM Dalai Lama berkenan berkunjung ke BVA, Bhante Girirakkhito belum mampu membangun kembali Pagoda Avalokitaswara. Kondisi bekas reruntuhan bangunan pagoda sempat menjadi perhatian YM Dalai Lama, kemudian beliau menyarankan agar Bhante Girirakkhito membangun Stupa diatas lokasi Pagoda. Kemudian Bhante Girirakkhito mengikuti saran itu, dan YM Dalai Lama berkenan menghadiahkan kitab suci, patung Buddha ukuran kecil dan Relik melalui Rio Helmi untuk ditempatkan di dalam Bangunan Stupa. Semenjak kunjungan Y M Dalai Lama ke Brahmavihara Arama, banyak Rimpoche asal Tibet berkunjung dan menginap di Brahmavihara Arama.